fbpx

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเป็นโรงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมีคุณภาพในเขตสายไหม

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร วิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน คือ มีภาษาอังกฤษดี วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นอกจากนี้แล้วภายในโรงเรียนยังมีบรรยากาศที่ดี มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน

การศึกษาคือการลงทุนที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและสามารถวางแผนอนาคตให้กับผู้เรียนได้  ดังนั้นการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่านสามารถแสวงหาได้จากโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

สไตล์ของโรงเรียน

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English Program) ยกเว้นในวิชาภาษาไทย การงานอาชีพ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม ที่ต้องใช้เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น  กระบวนการจัดการเรียนการสอนครูจะเน้นทักษะกระบวนการคิดและครูต้องหาเทคนิควิธีการสอนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม ครูต้องแปลงความรู้นามธรรมเป็นแนวคิดที่เป็นรูปธรรมโดยการทำกิจกรรมแก้ปัญหา  ซึ่งใช้วิธีการต่างๆและยกตัวอย่างจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

ในส่วนของระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา ภาพวาดและสื่อทางการสอนต่าง ๆ จะใช้เพื่อสร้างความคิดทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน มีกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดจากหนังสือและแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ไม่ไกลตัว นอกจากนี้ยังมีการสอนคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและเรขาคณิตให้กับระดับชั้นดังกล่าวนี้ด้วย

ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษา ครูจะสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ แต่ครูจะเสริมบทเรียนให้มีความแตกต่างในแต่ละวิธีการ  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นและเกิดแนวคิดวิธีการที่หลากหลายจากประเด็นเนื้อหาเดียวกัน ในบทเรียนแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเนื้อหาให้นักเรียนได้ฝึกทำที่โรงเรียนและที่บ้าน  เพื่อให้ครูสามารถติดตามการเรียนรู้และความเข้าใจของนักเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีโครงงานหรือรายงานการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนได้ทำ   นักเรียนทั้งในรชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาจะมีแบบทดสอบของครูผู้สอนในทุกสัปดาห์ เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  มีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติอีกด้วย

เนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาจะเน้นกิจกรรมการสาธิต การทำงานเป็นกลุ่ม และการค้นคว้า ครูใช้เทคนิคการสอนครอบคลุมเนื้อหาโดยวิธีการที่กล่าวมา  ในบทเรียนนักเรียนจะช่วยกันยกตัวอย่างต่างๆให้สอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษา ครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำให้นักเรียนได้เกิดมุมมองความคิด สำหรับการทำงานเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์จะเน้นโครงงาน และรายงานการศึกษาค้นคว้า  โครงงานในแต่ละเทอมครูเตรียมตารางโครงงานสำหรับผู้เรียน  การเรียนรู้ตามโครงงานนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลและสูตรทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริง ทุกๆปีมีการประกวดโครงการ Science Fair นักเรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยการส่งโครงงานที่ได้จากการศึกษาของตนเข้าประกวด

วิชาคอมพิวเตอร์ในชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาเน้นเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ครูไม่ได้สอนตามตำราในหนังสืออย่างเดียวเท่านั้น แต่สอนคอมพิวเตอร์ตามทักษะที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีการใช้ภาพวาดระบายสีและวัสดุโดยใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ ใช่วงเริ่มต้นนักเรียนเรียนรู้การใช้ Microsoft Office การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Flash Animation และ Photoshop นักเรียนจะทำโครงงานเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การทดสอบจะเป็นในเชิงปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนแต่ละคนจะมีโครงงานที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์คนละหนึ่งโครงงานก่อนปิดภาคการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์เพื่อไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงมีการเตรียมแผนการสอนของครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติที่ต้องสอนร่วมกันในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเข้าร่วมประชุมกันและจัดเตรียมหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นนักเรียนจึงได้เรียนรู้เนื้อหาสาระเดียวกันทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ช่วยให้นักเรียนไม่เกิดความสับสนในบทเรียน ทุกสัปดาห์ครูที่สอนวิชาเดียวกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะมีการประชุมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือและอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน เทคนิควิธีการสอน อุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน การสอบวัดและประเมินผล และโครงงานต่างๆของรายวิชา เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างครูผู้สอนด้วยกันเอง

ทำไมต้อง SWEP?

 • โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • นักเรียนมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
 • บุคลากรมีความสามารถและเชี่ยวชาญในระดับช่วงชั้นนั้นๆ
 • ครูของโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาที่สอน มีประสบการณ์และคุณสมบัติความเป็นครูที่เหมาะสม
 • มีบุคลากรทางการศึกษาหลายชาติและหลายวัฒนธรรม ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกภายนอก  นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน
 • วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหลักของระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามความเหมาะสมของช่วงชั้นและความสามารถ ในการเรียนรู้ของนักเรียน
 • การเรียนรู้ การทำแบบฝึกหัด และโครงงาน เป็นกระบวนการให้ความรู้ความสามารถแก่นักเรียนที่แตกต่างกัน
 • คุณค่าทางศีลธรรมมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางวิชาการ
 • โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเคารพในทุกศาสนา ทุกความความเชื่อ และเชื้อชาติ นักเรียนจะได้เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนร่วมกันทุกเชื้อชาติและทุกศาสนา
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมุมมองจากทั่วโลกจากการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • นักเรียนทุกคนมีจุดเด่นเฉพาะของตน ดังนั้น โรงเรียนจึงเน้นการเรียนรู้ตามความต้องการและความสามารถของนักเรียน
 • มีการนำศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนานักเรียน
 • สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่าง “นักเรียน – ผู้ปกครอง – โรงเรียน”
 • โรงเรียนและนักเรียนประสบความสำเร็จในการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 • โนักเรียนประสบความสำเร็จในการสอบ O-Net ระดับประเทศ
 • นักเรียนประสบความสำเร็จในการเข้าแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำ
 • ห้องเรียนปรับอากาศ
 • ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
 • สนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่มีความปลอดภัย
 • โรงอาหารที่ให้บริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
 • มีบริการรถรับ – ส่ง นักเรียน
 • พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • ห้องสมุดที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
 • สนามบาสเก็ตบอลและสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย
 • มีห้องดนตรีและศิลปะเฉพาะรายวิชา

ประวัติ SWEP

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
  ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและต่างประเทศได้
 • ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าขึ้นโดยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในหลายวิชาและสามารถไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศได้
 • ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จากโรงเรียนเอกชนสมัยใหม่ซึ่งตั้งอยู่เขตสายไหม
 • หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษได้โดยเริ่มเรียนที่โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา
 • บุตรหลานของท่านได้มีโอกาสเรียนที่โรงเรียนที่ทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
 • โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไป

Achievements