fbpx

“โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ให้ชุมากกว่าเนือ้ หาในตารา มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ให้เข้าร่วมอย่เูสมอทาให้ชกุล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมตา่งๆชไุด้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อนที่ศาสนา แตกต่างกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศตุรกี ที่ชุไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็นประสบการณ์ดีๆ ที่ชุได้รับจาก โรงเรียนศริิวฒัน์วทิยา”

นางสาวชรุีพรสนุทรวฒัน์ชนั้ปีที่5สาขาครุศาสตร์วิศวกรรมแขนงวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั