fbpx

“ผมไม่เคยคิดเลยว่าหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสขุ ที่สดุ และช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้อะไรมากมายนนั้ จะเกิดขึน้ ใน สถานที่เลก็ๆที่มีผ้คูนที่มาจากพืน้ฐานครอบครัวที่แตกต่างและความคิดที่หลากหลายมารวมตวักันผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ ชอบสถานที่ที่มีผ้คูนมารวมตวักนัแตส่ถานที่แห่งนีม้นัแตกตา่งมนัเตม็ไปด้วยความสขุทุกข์และสนุกไปพร้อมๆกันและ สถานที่แห่งนีค้ือโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาของผมเป็นเวลา3ปีแล้วที่ผมจบออกมาแต่ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน โรงเรียนแห่งนีก้็จะอย่ใูนใจของผมตลอดไป”

นายอานิฟหะยีนาแวชนั้ปีที่2วศิวกรรมศาสตร์สาขาคอมพวิเตอร์มหาวทิยาลยั Vistulaประเทศโปแลนด์