fbpx

“ศริิวฒัน์เป็นโรงเรียนที่ทาให้ได้รับโอกาสเยอะมากๆคะ่ด้วยความที่การแขง่ขนัภายในโรงเรียนไมไ่ด้สงูมากถ้าอยากร่วม กิจกรรมอะไร ก็สามารถทาได้ ทงั้ ในและนอกโรงเรียน จึงทาให้ได้เปรียบตอนเข้ามหาวทิ ยาลยั มากๆคะ่ เนื่องจากมี ประสบการณ์ในการทากิจกรรมที่หลากหลายคะ่ รวมทงั้สงัคมเพื่อนที่อย่แูบบสนิทใจกนัและคณุ ครูที่เข้าใจเราทาให้ สบายใจที่จะอย่ดู้วยกนัมากๆคะ่”

นางสาวรชิษ์ฐาวชัระพสิทุธ์ิปี3สาขาวศิวกรรมชีวการแพทย์คณะวศิวกรรมศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคณุ ทหารลาดกระบงั