fbpx

“เป็นเวลากวา่สองที่ปีแล้วที่ได้สาเร็จการศกึษาจะโรงเรียนศริิวฒัน์วทิยาผมยงัไมเ่คยลืมเรื่องราวความสนกุกิจกรรม ตา่งๆที่เคยได้เข้าร่วมโรงเรียนศริิวฒัน์วทิยาก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กบัผมโดยเฉพาะเรื่องภาษาซึ่งการที่เราได้ ภาษาองักฤษนนั้มนัทาให้ผมมีโอกาสมากกวา่คนอื่นๆ”

จ.ท.อารามสทุดัสนัชนั้ปีที่1สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัธนบรุี