fbpx

“ตลอดระยะเวลา6ปีที่หนไู ด้เรียนโรงเรียนศริ ิวฒั น์โรงเรียนให้อะไรหนูมากกว่าแค่ใบจบการศึกษาโรงเรียนนีไ้ ด้ ให้หนูได้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ทาทุกๆอย่างมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดีๆหรือวีรกรรมแสบๆ และยังให้หนูได้มาเจอ คณุครูที่เป็นเหมือนคณุแมห่นอูีกคนท่านทงั้เคยเตือนเคยสอนพวกหนูทุกๆอย่างและท้ายที่สดุการที่หนูได้มาเรียนที่นี่ทา ให้หนสูามารถอ่านออกเขียนได้ฟังภาษาองักฤษรู้เรื่องหนรูู้สกึรักและผกูพนักบัโรงเรียนนีม้ากๆคะ่”

นางสาวยอดรดาเทพสขุดี(ไอตมิ)ชนั้ปีที่3สาขาการขนสง่ทางทะเลคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา