fbpx

“หนูรู้สึกดีใจค่ะที่เลือกเรียนที่นี่ สังคมเพื่อนๆคือช่วยๆกันเรียน ภาษาก็พัฒนาขึน้ เรื่อยๆ คุณครูเป็นกันเอง สามารถคยุ ปรึกษาหรือถามได้ตลอดค่ะ บางทีก็มีกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนวฒั นธรรมจากคณุ ครูต่างชาติที่โดยส่วน ใหญ่เป็นชาวตรุกีทาให้เป็นการลดความเกร็งหรือกลวัที่จะคยุกับคณุครูต่างชาติด้วยค่ะแล้วก็ที่สาคญัอาหารอร่อยมาก คะ่ ”

นางสาวณัฐมนสงวนพมิพ์ชนั้ปีที่1สาขาวชิาการจดัการการบนิหลกัสตูรเทคโนโลยีการบนิบณัฑิต สถาบนัการบนิ พลเรือน