fbpx

“เมย์มีโอกาสที่ดีในชีวติเพราะโรงเรียนศริิวฒัน์เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่มากแต่คณุภาพของนักเรียนอย่ใูน ระดับที่ดีมาก มีการใส่ใจการนักเรียนอย่างทั่วถึง เมย์พูดภาษาอังกฤษได้เพราะโรงเรียนแห่งนีค้ ่ะ ขอบคุณโรงเรียน ศริิวฒัน์ที่พาเมย์มาถึงความสาเร็จในชีวติอีกขนึ้หนึ่งเมย์สามารถสอบเข้ามหาลยัวิทยาลยัที่ฝันไว้ว่าอยากเรียนได้สาเร็จ ขอบคณุ คะ่ ”

นางสาวณัฐสณิ ี อ่นุ เกตกุ ลุ เศรษฐ์ ชนั้ ปีที่ 3 สาขาการจัดการ การกีฬา คณะวทิ ยาศาสตร์การกีฬา จฬุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั