fbpx

“โรงเรียนศริิวฒัน์วทิยาเปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของผมที่แม้จะจบออกมาแล้วหลายปีแต่ทุกครัง้ที่มีโอกาส ได้กลบั ไปเยี่ยมเยียนความรู้สึกทุกอย่างที่ได้รับในวนั เก่าๆก็ยังคงอย่เูหมือนเดิมทงั้ความอบอ่นุ อาหารและมิตรภาพ ที่นี่ทาให้ผมได้เปรียบคนอื่นด้านภาษาและยงัได้รับโอกาสดีๆในการพสิจูน์ความสามารถของตนเองจนมีวนันีอ้ีกด้วย”

นายพีรัชชยัย์ช่วงสมชนั้ปี4สาขานวตักรรมการจดัการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ คณะวฒั นธรรมสงิ่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒ ประสานมติ ร