fbpx

Miss Wachiravalee Sosewee (A’faf)

Miss Wachiravalee Sosewee (A’faf)

“SWEP, is the school you won’t find anywhere else. They treat students like a family. And that’s the door for students toward enlightenment” Miss Wachiravalee Sosewee (A’faf) Logistic & Supply chain Management, Stamford International University

“ผมไม่เคยคิดเลยว่าหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสขุ ที่สดุ และช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้อะไรมากมายนนั้ จะเกิดขึน้ ใน สถานที่เลก็ๆที่มีผ้คูนที่มาจากพืน้ฐานครอบครัวที่แตกต่างและความคิดที่หลากหลายมารวมตวักันผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ ชอบสถานที่ที่มีผ้คูนมารวมตวักนัแตส่ถานที่แห่งนีม้นัแตกตา่งมนัเตม็ไปด้วยความสขุทุกข์และสนุกไปพร้อมๆกันและ สถานที่แห่งนีค้ือโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาของผมเป็นเวลา3ปีแล้วที่ผมจบออกมาแต่ต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหน โรงเรียนแห่งนีก้็จะอย่ใูนใจของผมตลอดไป” นายอานิฟหะยีนาแวชนั้ปีที่2วศิวกรรมศาสตร์สาขาคอมพวิเตอร์มหาวทิยาลยั Vistulaประเทศโปแลนด์

“ศริิวฒัน์เป็นโรงเรียนที่ทาให้ได้รับโอกาสเยอะมากๆคะ่ด้วยความที่การแขง่ขนัภายในโรงเรียนไมไ่ด้สงูมากถ้าอยากร่วม กิจกรรมอะไร ก็สามารถทาได้ ทงั้ ในและนอกโรงเรียน จึงทาให้ได้เปรียบตอนเข้ามหาวทิ ยาลยั มากๆคะ่ เนื่องจากมี ประสบการณ์ในการทากิจกรรมที่หลากหลายคะ่ รวมทงั้สงัคมเพื่อนที่อย่แูบบสนิทใจกนัและคณุ ครูที่เข้าใจเราทาให้ สบายใจที่จะอย่ดู้วยกนัมากๆคะ่” นางสาวรชิษ์ฐาวชัระพสิทุธ์ิปี3สาขาวศิวกรรมชีวการแพทย์คณะวศิวกรรมศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคณุ ทหารลาดกระบงั

“เป็นเวลากวา่สองที่ปีแล้วที่ได้สาเร็จการศกึษาจะโรงเรียนศริิวฒัน์วทิยาผมยงัไมเ่คยลืมเรื่องราวความสนกุกิจกรรม ตา่งๆที่เคยได้เข้าร่วมโรงเรียนศริิวฒัน์วทิยาก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กบัผมโดยเฉพาะเรื่องภาษาซึ่งการที่เราได้ ภาษาองักฤษนนั้มนัทาให้ผมมีโอกาสมากกวา่คนอื่นๆ” จ.ท.อารามสทุดัสนัชนั้ปีที่1สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัธนบรุี

นางสาววชิโรพร ซอเซวี

“เข้ามาเรียนในปี2009ใช้ภาษาองักฤษตลอดเนื่องจากมีอาจารย์ชาวตา่งชาตเิยอะควบคไู่ปกับภาษาไทยช่วง มปลายเรียนสายวทิย์คณิตและทกุวชิาเป็นภาษาองักฤษทาให้เรารู้จกัคาศพัท์เฉพาะที่ต้องใช้บอ่ยๆควบคกู่ับภาษาไทย ทาให้เราเข้าใจในเนือ้หามากขนึ้พอเข้ามหาลยัจริงๆแทบไมต่้องหาเพิ่มเลยเหมือนภาษาที่เราใช้ทกุวนัตดิตวัมากบัเรา ด้วยปี2011และ2012ได้ไปแขง่ขนัวทิยาศาสตร์และแขง่ภาษาที่อเมริกาและตรุกีเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆและเป็น ตวัเบกิทางไปสโู่อกาสทีดีอีกหลายทางเลย” นางสาววชิโรพร ซอเซวี Education: Business Administration / International Business Management/ Stamford International University Work: Financial Associate II (AP TH) – DXC Technology

“ตลอดระยะเวลา6ปีที่หนไู ด้เรียนโรงเรียนศริ ิวฒั น์โรงเรียนให้อะไรหนูมากกว่าแค่ใบจบการศึกษาโรงเรียนนีไ้ ด้ ให้หนูได้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ทาทุกๆอย่างมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดีๆหรือวีรกรรมแสบๆ และยังให้หนูได้มาเจอ คณุครูที่เป็นเหมือนคณุแมห่นอูีกคนท่านทงั้เคยเตือนเคยสอนพวกหนูทุกๆอย่างและท้ายที่สดุการที่หนูได้มาเรียนที่นี่ทา ให้หนสูามารถอ่านออกเขียนได้ฟังภาษาองักฤษรู้เรื่องหนรูู้สกึรักและผกูพนักบัโรงเรียนนีม้ากๆคะ่” นางสาวยอดรดาเทพสขุดี(ไอตมิ)ชนั้ปีที่3สาขาการขนสง่ทางทะเลคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขตศรีราชา

Miss Yanisa Chaisiriwongsuk

“It was great! Thank you for all the opportunities. I was glad to receive the full scholarship (6 years) and the chance to be Thailand’s delegate participating in science project competition (I-SWEEEP) at U.S. and other competitions outside the school. The school is to me a second small family which pave a good future foundation. […]

“หนูรู้สึกดีใจค่ะที่เลือกเรียนที่นี่ สังคมเพื่อนๆคือช่วยๆกันเรียน ภาษาก็พัฒนาขึน้ เรื่อยๆ คุณครูเป็นกันเอง สามารถคยุ ปรึกษาหรือถามได้ตลอดค่ะ บางทีก็มีกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนวฒั นธรรมจากคณุ ครูต่างชาติที่โดยส่วน ใหญ่เป็นชาวตรุกีทาให้เป็นการลดความเกร็งหรือกลวัที่จะคยุกับคณุครูต่างชาติด้วยค่ะแล้วก็ที่สาคญัอาหารอร่อยมาก คะ่ ” นางสาวณัฐมนสงวนพมิพ์ชนั้ปีที่1สาขาวชิาการจดัการการบนิหลกัสตูรเทคโนโลยีการบนิบณัฑิต สถาบนัการบนิ พลเรือน

“โรงเรียนศริิวฒัน์วทิยาเป็นโรงเรียนที่ใสใ่จเดก็นกัเรียนมากครับคณุครูสนิทสนมและดแูลเอาใจใส่นักเรียนเป็น อย่างดี อย่กู นั แบบครอบครัวอบอ่นุ และมีความสขุ กบั การเรียนดีครับ” นายนิรัสสนิบนิสะแอเต๊ะวชิาเอกการจดัการท่าอากาศยานปี3คณะเทคโนโลยีการบนิบณัฑิต สถาบนัการบนิ พลเรือน

“หนเูป็นนกัเรียนของโรงเรียนศริิวฒัน์วทิยารุ่น7เรียนที่นี่ตงั้แต่ม.1จนถึงม.6เป็นโรงเรียนที่ดแูลนักเรียนทุก คนอย่างทวั่ ถึงเลย เลยทาให้รู้สกึ วา่ ถ้าหากมีปัญหาหรือคาถามอะไรก็กล้าที่จะถามคณุ ครู และโรงเรียนยงั มีกิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้ครูกบันกัเรียนสนิทกนัซึ่งหนชูอบตรงนีม้ากๆและโรงเรียนทาอาหารอร่อยมากทงั้ของหวานของคาวและโรงเรียน ยังทาให้หนูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหลายๆอย่าง ทัง้ ด้านดนตรี หรือการเข้าแข่งขนั งานต่างๆทัง้ ในประเทศและ ตา่งประเทศได้เปิดโอกาสและเปิดประสบการณ์ตา่งๆที่หากอย่ทูี่อ่ืนเราอาจจะไมไ่ด้เข้าร่วมก็ได้และโรงเรียนยังทาให้เรา กล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึน้ เพราะด้วยความที่เป็นโรงเรียน2ภาษาจากตอนแรกที่เป็นคนไม่มีความมั่นใจใน ภาษาอังกฤษเลยพอถึงตอนนีเ้ราก็กล้าพดู กล้าสื่อสารและชอบภาษาอังกฤษกว่าตอนแรกมากๆในท้ายที่สุดต้อง ขอบคุณคุณครูและโรงเรียนที่คอยมอบโอกาสให้เราได้ลองร่วมกิจกรรมหลายๆอย่าง ทาให้เราได้โตขึน้ และได้ ประสบการณ์มากมายจากโรงเรียนนี ้ ❤” นางสาว อธิพร แดงประเสริฐกลุ ชนั้ ปีที่ 2 สาขาภาพยนตร์และสื่อดจิ ิตอล วทิ ยาลยั นวตั กรรมสื่อสารสงั คม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ