fbpx

E-Siriwat (เรียนออนไลน์ )

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา ทุกแห่งในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาทุกแห่ง เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 และให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด 19 นั้น โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญตามข้อประกาศดังกล่าว และด้วยความห่วงใยนักเรียน ทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างรอการเปิดภาคเรียนปกติ จึงได้จัดการเรียน การสอนออนไลน์หรือ E-School เพิ่มให้กับนักเรียนทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม-วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดตารางการเรียนโดยครูประจำวิชาเป็นผู้สอนตามเนื้อหาของหลักสูตร ผ่านโปรแกรม ZOOM และ Google Classroom มีการใช้สื่อที่หลากหลาย รวมถึงการใช้สื่อประกอบจากบทเรียน ในหนังสือเรียน การทำแบบฝึกหัด การส่งงานทางสื่อออนไลน์ให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน ครบกระบวนการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนๆ มีการเช็คเวลาเรียน และมอบเกียรติบัติรสำหรับนักเรียนที่มีการเข้าเรียน 80% ขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน E-School

 

E-School
โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเชิญชวนเรียนแบบ
Online
Between 11 May to 19 June 2020

การเรียนแบบ Online ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ชำระค่าหนังสือและค่าธรรมเนียมการเรียนบางส่วน (อย่างน้อย 50% หรือ 2 งวดของจำนวนทั้งหมด) ของภาคเรียนที่ 1/2563 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าหนังสือตามช่องทางดังต่อไปนี้

SIRIWAT WITTAYA SCHOOL PAYMENT

CASH BY HAND
ชำระด้วยตนเองที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

BANK TRANSFERRING
1. ชำระผ่านบาร์โคที่โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครอง
2. เข้าไปเวบไซต์ https://gg.gg/i5qim หรือ สแกน QR CODE ด้านล่างนี้

และกรอกข้อมูลผู้สมัครคอร์สเรียนผ่าน Form
ให้ครบทุกช่องทาง การสมัครถึงจะเสร็จสมบูรณ์

[contact-form-7 id=”6157″]

ทางโรงเรียนใคร่ขอเรียนผู้ปกครองเพื่อทราบและเตรียมการดังนี้

  • การเรียน E-School Siriwat เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนควรเข้าเรียนทุกคน
  • ทางโรงเรียนจัดให้เรียน E-School โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับภาคเรียนที่ 1 จึงขอให้ ผู้ปกครองได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนปกติของภาคเรียนที่ 1 อย่างน้อย 2 งวด และค่าหนังสือเรียนของ ปีการศึกษา 2563 ก่อนเปิดเรียน E-School ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (กรณีที่ท่านใดชำระเพื่อลงทะเบียนการเรียนล่วงหน้า 5000 บาทเรียนร้อยแล้ว สามารถนำส่วนนี้ ไปหักลดในส่วนของค่าธรรมเนียมนี้ได้)
  • สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่านสามารถชำระได้หลังจาการเปิดภาคเรียนปกติเรียนร้อยแล้ว
  • การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหนังสือเรียนท่านสามารถชำระผ่านบาร์โค้ดที่ทางโรงเรียนแจ้งให้กับผู้ปกครอง
  • ทางฝ่ายช่วงชั้นจะอนุญาตให้บุตรหลานท่านได้เข้าชั้นเรียนออนไลน์ หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าธรรมเนียม อย่างน้อย 2 งวด และซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว (ขออภัยหากท่านได้ชําระแล้ว)

เรียนออนไลน์ - ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อย

E-School Siriwat เป็นโปรแกรมการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษา 2020/21 ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน (ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมถึง 19 มิถุนายน 2563) สำหรับนักเรียนโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เท่านั้น ในฐานะที่เป็นโรงเรียนเอกชน ทางโรงเรียน ศิริวัฒน์วิทยา ขอความร่วมมือผู้ปกครองชำระค่าหนังสือเรียนเต็มจำนวนและค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษา อย่างน้อย 50% หรือ 2 งวดของจำนวนทั้งหมดของภาคเรียนแรกสำหรับการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมฟรี 6 สัปดาห์ (E-School Siriwat)

โรงเรียนจะใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ต่อเนื่องไปอีก โดยจัดให้มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการเรียนในปีการศึกษาปกติ คือ 8 คาบ ต่อวัน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทำความรู้จัก ทดลองใช้ให้คุ้นเคยกับระบบการเรียนออนไลน์ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้

ไม่บังคับ แต่ทางโรงเรียนแนะนำให้เข้าเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 เดือนติดต่อกันโดยไม่มีการหยุดพัก ทางโรงเรียนจึงต้องวางแผนการช่วยเหลือครูและนักเรียนที่มีภาระหนักในวิชาเรียนและต้องเรียนต่อเนื่องกัน 10 เดือนให้ราบรื่นที่สุด

ไม่สามารถชำระเฉพาะค่าหนังสือเรียนได้ แม้ว่าปีการศึกษาจะถูกเลื่อนออกไปอัตโนมัติ 2 เดือนเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทางโรงเรียนพยายามจัดการและเริ่มการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษอื่น ๆเพิ่ม จากผู้ปกครองทุกท่าน ขอเพียงท่านชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนตามเอกสารใบค่าใช้จ่าย ที่จัดส่งให้กับผู้ปกครองในเดือนมีนาคม

ไม่บังคับ แต่ทางโรงเรียนแนะนำให้เข้าเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 เดือนติดต่อกันโดยไม่มีการหยุดพัก ทางโรงเรียนจึงต้องวางแผนการช่วยเหลือครูและนักเรียนที่มีภาระหนักในวิชาเรียนและต้องเรียนต่อเนื่องกัน 10 เดือนให้ราบรื่นที่สุด

ตอบ ขึ้นอยู่กับอายุ ช่วงชั้น และหลักสูตรส่วนต่างๆ มีการจัดตารางเวลาอย่างไม่แน่นอนดังต่อไปนี้

  • อนุบาล 1- 2  เรียน 2 คาบ / วัน
  • อนุบาล 3  เรียน 3 คาบ / วัน
  • ระดับประถมศึกษา   เรียน 4 คาบ / วัน
  • มัธยมต้น 1- 3    เรียน 5 คาบ / วัน
  • มัธยมปลาย 4- 6    เรียน 5-6 คาบ/วัน

E –School Siriwat จะเริ่มการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ออกแบบโดยโรงเรียน ซึ่งมีการลงทะเบียนหลักสูตรฟรีเมื่อชำระเงินตามที่กำหนดดังนั้นหากชำระเงินล่าช้าอาจส่งผลให้เข้าเรียนช้าด้วย

ทางโรงเรียนขอแนะนำให้นักเรียนแต่ละคน ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไอทีดังกล่าวข้างต้นที่บ้านของท่านในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ขณะมีการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนจะสามารถใช้งานผ่าน Google Classroom และงาน/การบ้านในแต่ละชั้นเรียน ครูประจำวิชาจะแชร์สื่อการเรียนต่างๆให้กับนักเรียนใน Google Classroom

นักเรียนจะได้รับหนังสือรับรองการสำเร็จหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร 6 สัปดาห์

ฝ่ายการเงินจะหักลดตามจำนวนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่วงหน้าจากจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ของผู้ปกครอง (ดังนั้นท่านสามารถลดจ่ายเงิน 5,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้เมื่อปีที่แล้ว)

ตอบ โรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเพียง 40 นาที เนื่องจากข้อจำกัดของแอปพลิเคชั่น ZOOM แต่สำหรับ E-School Siriwat, Google Meet, Google Classroom จะทำให้สามารถเรียนได้นานขึ้น

Zoom, Google Meet, Google Classroom และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ตามที่พิจารณาของแต่ละฝ่าย ไม่ได้จำกัด เพียง CK-12, Quizlet, Khan-Academy, IXL, Raz-Kids, Starfall, Kahoot เท่านั้น

การประเมินของโรงเรียนนั้นสามารถทำได้หลายวิธี การสอบเป็นเพียงวิธีหนึ่ง ที่สามารถให้นักเรียนสอบออนไลน์ได้ เพื่อความถูกต้องตามวิธีการประเมิน โรงเรียนจะใช้การประเมินตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินรายทาง ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการทดสอบ

โรงเรียนจะแจ้งให้ทุกท่าน (นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่) ทราบ โดยเร็วที่สุดหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการวางแผนปฏิทินการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมที่จะถึงนี้

บัญชีทั้งหมดได้สร้างและพร้อมที่จะมอบให้กับนักเรียน เมื่อได้ทำการลงทะเบียนสำหรับชั้นเรียน E-School  (Online Learning) Siriwat เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงของการเรียน E-School Siriwat ครูทุกคนจะมีเวลา 1 ชั่วโมง ในการออนไลน์กับผู้ปกครองท่านสามารถนัดหมายเวลาสำหรับการปรึกษาหารือกับครูรายวิชาได้

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการสนับสนุนใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนดำเนินการต่างๆ ด้วยค่าธรรมเนียมการเรียนที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งเท่านั้น