fbpx

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตามใบอนุญาตจัดตั้ง 750 คน

ระดับชั้น ช่วงชั้น ชั้นและกลุ่มอายุ
เตรียมอนุบาล 2 ปี เตรียมอนุบาล
อนุบาล 3 ปี อ.1- อ.3 (ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี)
ประถมศึกษา 6 ปี ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมและจะสิ้นสุดในปลายเดือนกันยายน และภาคเรียนที่ 2 เริ่มสัปดาห์ที่สี่ของเดือนตุลาคมและสิ้นสุดในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม

มีบริการรถตู้ของโรงเรียน

เนอสเซอรี่เปิดรับตลอดปีการศึกษา โดยไม่มีวันหยุดเพราะค่าใช้จ่ายคิดเป็นรายเดือน

มีการจัดกิจกรรมโดยมีครูต่างชาติเป็นผู้สอน เน้นร้องเพลง เล่น เต้นรำ ให้เด็กๆได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีโรงเรียนในเครือข่ายเดียวกันอยู่ที่เชียงใหม่ คือ โรงเรียนวิชัยวิทยาหลักสูตรสองภาษา เป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งทำให้โรงเรียนได้มีต้นแบบของโรงเรียน EP เพื่อการนำมาใช้กับโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ความสำเร็จของโรงเรียนคือการผลิตเด็ก ๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีการศึกษาที่ดีเพื่อการพัฒนาประเทศสืบไป

ระดับชั้น เข้าแถวเคารพธงชาติ เริ่มการเรียนการสอน พัก จบการเรียนการสอน
เนอสเซอรี่ อนุบาล 3 8:30 น. 9:00 น. 11:15 – 12:15 15:25 น.
ประถมศึกษา 7:45 น. 8:20 น. 11:40 -12:40 15:15 น.
มัธยมศึกษา 7:45 น. 8:05 น. 12:25 – 13:15 15:50 น.
 • เนอสเซอรี่ : นักเรียนไม่เกิน 25 คน
 • ชั้นอนุบาล : นักเรียนไม่เกิน 25 คน
 • ประถมศึกษา : นักเรียนไม่เกิน 30 คน
 • มัธยมศึกษา : นักเรียนไม่เกิน 30 คน

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาดำเนินตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้เรามีหลักสูตรของเราเองสำหรับเรื่องภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับ (เนอสเซอรี่, อนุบาล, ประถมและมัธยม) มีการเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษบางหลักสูตรมากขึ้น

 • มีรายงานพัฒนาการรายเดือนในชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเพื่อติดตามนักเรียน
 • ส่วนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมการสอบมาตรฐานที่จัดโดย บริษัท ทดสอบระดับมืออาชีพ
 • นักเรียนเข้ารับการตรวจสอบระดับชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 • นักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบ Cambridge ESOL  4 ครั้งต่อปีการศึกษา

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 25 คน สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความพิเศษ ดังนั้น บทเรียนและกิจกรรมจึงได้รับการออกแบบตามความต้องการของนักเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาทำตามแนวทางของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูใช้วิธีการต่างๆในระหว่างบทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน มีกิจกรรมและโครงการต่างๆสำหรับผู้เรียนที่แตกต่างกัน เช่น หลักสูตรเสริมศักยภาพหรือนนักเรียนที่มีความสามารถการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนที่เรียนดีในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปะ – ดนตรี สำ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างเข้มงวดและใกล้ชิดกับบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์และมีการฝึกอบรม

การแบ่งกลุ่มการเรียนจะเหมาะเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมปีที่ 1 – 3) แบ่งออกเป็นสองห้องตามระดับภาษาอังกฤษ การจัดกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสอนภาษาในชั้นเรียนแบบเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตามนักเรียนไม่ได้จัดกลุ่มตามความสามารถของพวกเขาในวิชาอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะเรียนในห้องเดียวกันกับการเรียนรู้ในสิ่งเดียวกัน

ก) นักเรียนวัยเรียน (เนอสเซอรี่ – อนุบาล)
ไม่มีปัญหา นักเรียนมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีในวัยเด็ก ครูมีประสบการณ์การจัดการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานในภาษาไทยและ / หรือภาษาอังกฤษ
ข) การย้ายจากโรงเรียนนานาชาติ
นักเรียนอาจมีปัญหาในด้านภาษาไทยและวิชาภาษาไทย โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีแผนงานรองรับกับปัญหานี้โดยนักเรียนจะได้เจอเพื่อนที่เป็นนักเรียนไทยและสามารถเรียนรู้ภาษาไทยและได้รับความช่วยเหลือจากครูเป็นอย่างดี
ค) ย้ายจากโรงเรียน EP อื่น
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบการเรียนเพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะปรับตัวได้ในระยะเวลาสั้นๆ
ง) ย้ายจากต่างประเทศ
นักเรียนต่างชาติที่ย้ายจากต่างประเทศต้องปรับตัวเข้ากับระบบของโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา หากนักเรียนที่มีปัญหาในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือทั้งสองภาษา นักเรียนต้องเรียนพิเศษและศึกษาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนและเรียนบางช่วงในวันหยุดสุดสัปดาห์

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีภาษาจีนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และภาษาตุรกีมีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การเรียนภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาไทยเป็นการเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับนักเรียน

 • ทุกชั้นจากอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆตามระดับและหลักสูตร  การ การศึกษานอกสถานที่เป็นการสนับสนุนบทเรียนและการเรียนรู้ของนักเรีย
 • นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในร่มอีกหลายอย่าง เช่น การประกวดการสะกดคำสำหรับชั้นอนุบาล – ประถมและมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์
 • นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความสามารถของตน
 • การปลูกผักปลอดสารพิษตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6

นอกจากกิจกรรมทัศนศึกษาที่โรงเรียนจัดให้ยังมีทริปท่องเที่ยวเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เช่น เชียงใหม่ ทริปไปต่างประเทศแถบยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย

ครูทุกคนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาของตน ครูสอนภาษาอังกฤษมีใบรับรอง TESOL หรือจบการศึกษาจากคณะที่เกี่ยวข้อง

ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติทุกคนต้องเข้าร่วมหลักสูตรวัฒนธรรมไทย โดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติและการสัมมนาเกี่ยวข้องกับสาขาการสอนของตน

นักเรียนทุกคนต้องรับประทานอาหารกลางวันของทางโรงเรียนเท่านั้น

นักเรียนต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน สามารถซื้อเครื่องแต่งกายได้ที่ร้านเสื้อผ้าของโรงเรียน

 • ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนเพื่อพบกับครูประจำชั้นหรือผู้บริหารโรงเรียนได้
 • ในแต่ภาคเรียนจะมีรายงานผลการเรียน 2 ฉบับ (รายงานผลการเรียนกลางภาคและรายงานผลการเรียนปลายภาค)
 • มีรายงานพัฒนาการรายเดือนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
 • มีโครงการ “My Weekend Book” สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อติดตามพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษ

เด็กในชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 มีชั่วโมงเรียนว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาจัดการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นระดับนักเรียนจึงต้องทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ระดับชั้นอนุบาล : นักเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ครูได้รับการฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนมาเป็นอย่างดี

ระดับประถมศึกษาตอนต้น : นักเรียนได้รับความช่วยเหลือและการดูแลจากครูผู้สอน นักเรียนบางคนอาจเรียนเสริมภาษาอังกฤษในวันเสาร์เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 : นักเรียนรู้ เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามกฎของโรงเรียน ต้องเรียนปรับพื้นฐานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 : โดยปกติ โรงเรียนจะไม่รับนกเรียนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ แต่ในบางกรณีสามารถรับนักเรียนตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของโรงเรียน

สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือสูงกว่า นักเรียนจำเป็นต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับปานกลางหรือสูงกว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือติดต่อโรงเรียนได้โดยตรง

ระดับชั้นที่เปิดรับนักเรียน คือ เนอสเซอรี่, อนุบาล 1, ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในระดับประถมศึกษา มีการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในระดับมัธยมศึกษา มีการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะเรียนหัวข้อขั้นสูงและเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ นักเรียนได้รับการสนับสนุนและฝึกอบรมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามีทุนการศึกษาหลากหลายทุน เช่น ทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทุนการศึกษานักเรียนมีความสามารถพิเศษ เช่น ทุนการศึกษาด้านศิลปะการแสดง

(ดนตรีและเสียง) และทุนการศึกษากีฬา ทุกทุนการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ จากทางโรงเรียนก่อน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนเพื่อสอนการบ้านแก่นักเรียน

ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ในภาคฤดูร้อนมีการเรียนการสอนทางด้านวิชาการ มีกิจกรรมต่างๆ และทริปท่องเที่ยวประจำสัปดาห์ คอร์สภาคฤดูร้อนริ่มต้นหลังจากวันหยุดวันสงกรานต์และดำเนินไปเป็นเวลาสี่สัปดาห์ เวลาและช่วงเวลาของภาคฤดูร้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลง  ท่านสามารถสอบถามได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนใหม่และจัดการเรียนการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลทางด้านภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 : นักเรียนต้องเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพื่อเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา