fbpx

ฝ่ายวิชาการ

Siriwat_Wittaya_English_Program_49

หลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

ครูโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาใช้หลักสูตรด้วยวิธีการสอนแบบใหม่โดยนำเอาการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้หรือจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รวมถึงจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการหรือโครงงานเป็นฐาน ครูทุกคนในโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามสาขาวิชาและมีประสบการณ์ในด้านของการศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู้ออกแบบเพื่อสร้างผู้เรียนให้ได้รับการสนับสนุนให้:

 • คิด ถามและสื่อสาร
 • ได้รับความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต  มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย
 • มีน้ำใจและมีเมตตา
 • เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิภาค หรือเชื้อชาติ โดยให้กำลังใจนักเรียนในการปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยความเอาใจใส่และความเคารพ

การเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีดังนี้:


 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปกรรม
 • ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ห้องสมุด


มีการจัดหมวดหมู่การอ่านและการเขียนรวมทั้งมีหนังสือชุด เช่น หนังสือบทกวี นวนิยาย และสารคดี นักเรียนที่สนใจนิยายคลาสสิกและสมัยใหม่ บรรณารักษ์จะคอยช่วยแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด สิ่งสำคัญที่สุดของห้องสมุดคือ เป็นสถานที่ที่สร้างความสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

ห้องดนตรีและห้องศิลปะ


ในวิชาเหล่านี้ผู้เรียน มีอิสระในการแสดงออกถึงความงามและความเป็นตัวตน ในชั้นเรียนวิชาดนตรีนักเรียนจะได้เรียนรู้ดนตรีที่หลากหลายตามความเหมาะสมของช่วงชั้นของผู้เรียน ชั้นเรียนวิชาศิลปะจะช่วยสร้างความมั่นใจและความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียน

เทคโนโลยี - I.C.T


เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คือที่ที่สามารถสอนนักเรียนในชั้นเรียนได้พร้อมกัน โดยวิธีการต่าง ๆ ที่อาศัยเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะตามเนื้อหาได้้

กีฬาและพลศึกษา


วิชาพละศึกษามีส่วนช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและเป็นวิชาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแง่ของผลกระทบต่อสุขภาพกายและอารมณ์  ช่วยเพิ่มสุขภาพจิตสร้างความยืดหยุ่นและยกระดับความสำเร็จทางวิชาการ สร้างลักษณะนิสัยในการรักสสุขภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย การเอาใจใส่สุขภาพ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตรพิเศษ


ในแต่ละปีการศึกษาจะมีกิจกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจ และเหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน

ESLRs

นักเรียนโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษจะ

 • มีสิ่งเร้าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ตั้งเป้าหมายและมีเป้าหมายทางวิชาการสูง
 • คิดอย่างมีเหตุมีผล ไตร่ตรองและสร้างสรรค์
 • ใช้ความรู้ความสามารถอย่างมั่นใจ ด้วยไหวพริบและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโลโลยีสารสนเทศ

นักเรียนโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษจะ

 • รับทราบและรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี
 • แสดงความคิดและสนับสนุนแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ
 • ร่วมมือและช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • เคารพและให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ ศาสนา เชื้อชาติหรือวัฒนธรรม
 • มีวินัยในตนเองและสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคได้อย่างสร้างสรรค์
 • ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการเก็บรักษา
 • พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในยามจำเป็น
 • ทำงานร่วมกับทุกคนได้โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ ศาสนา เชื้อชาติหรือวัฒนธรรม
 • พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีในตัวเอง

นักเรียนโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษจะ

 • รู้คุณค่าและเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา วิจัย การอ่านเอกสารที่หลากหลายเพื่อได้รับความรู้และความสุข
 • เขียนสื่อสารได้ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์และผู้ฟังที่แตกต่างกัน
 • สร้างและนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจ วิเคราะห์และชื่นชมสิ่งที่ได้อ่าน ดูหรือได้ยิน

นักเรียนโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษจะ

 • รับรู้ถึงศิลปะ การแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียง
 • เข้าใจบทบาทของศิลปะในโลก
 • มีทัศนคติที่ดีต่อศิลปะ
 • มีความสามารถในการแสดงออกโดยใช้ศิลปะ
 • สามารถผลิตงานต้นฉบับที่มีคุณภาพสูงได้

นักเรียนโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษจะ

 • รู้ถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีในชีวิตของพวกเขา
 • เข้าใจแนวคิดเรื่องสุขภาพ โภชนาการและสุขอนามัย
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางกีฬาอย่างกระตือรือร้น
 • แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจนักกีฬาในขณะที่มีการเข้าร่วมกีฬา
 • เข้าใจถึงอันตรายของการใช้สารเสพติด และแอลกอฮอล์