fbpx

ผู้ปกครอง

คู่มือสำหรับผู้ปกครอง

ระดับเตรียมอนุบาลโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ๆ ภายในชั้นเรียนมีสภาพแวดล้อมเสมือนกับเป็นบ้านหลังเล็กๆ ครูสร้างทักษะและความเชื่อมั่นผ่านการเล่นเกม เพลง การเคลื่อนไหว และศิลปะ โดยการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดการแบ่งปัน มิตรภาพ และความสัมพันธ์

การสอนภาษาอังกฤษและภาษาภาษาไทย
กิจกรรมในทุกวัน คือ การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการนำแนวคิดที่ได้รับจากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น ในระหว่างวันมีกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดและทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครูมุ่งเน้นการพัฒนาคำศัพท์ สอนให้ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ สามารถบอกชื่อและออกเสียงได้อย่างถูกวิธี โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาสอนภาษาอังกฤษ 9-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ครูชาวต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการร้องเพลง การเล่น การวาดภาพ และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และวลีพื้นฐาน เรียนรู้วิธีปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถบอกคำศัพท์ง่ายๆและคุ้นเคยกับประโยคในชีวิตประจำวัน

ทักษะทางคณิตศาสตร์
โปรแกรมสำหรับเด็ก ๆในชีวิตประจำวัน โดยการนับรู้จำนวน รูปร่าง ทดลองกับปริมาณและการวัดผล กิจวัตรประจำวันและเวลาในการเล่นที่สร้างสรรค์ ทำให้เด็ก ๆ มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์มากขึ้น

ศิลปะการแสดง
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การเต้นรำ การวาดภาพและการเล่น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงออกผ่านศิลปะและดนตรีในรูปแบบใหม่ ๆเสมอ

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ห้องเรียนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เด็กสามารถสำรวจสภาพแวดล้อมด้วยความกระตือรือร้นได้อย่างปลอดภัย บุเด็ก ๆ จะพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาและทางร่างกายได้ตามวัย สำหรับเด็กเนอสเซอรี่และอนุบาลจะมีสนามสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ

จำนวนนักเรียนและกลุ่มอายุของนักเรียน
ห้องเรียนอนุบาลออกแบบเพื่อรองรับความจุของนักเรียนได้มากที่สุด 25 คนต่อ 1 ห้องเรียน ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ระดับชั้นเรียนถึงระดับสูงสุดนักเรียนจะแบ่งออกเป็นสองห้องตามช่วงอายุ การแบ่งห้องเรียนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของเด็กในชั้นเรียนใหม่เพราะครูผู้สอนและผู้ช่วยครูได้รับการฝึกอบรมและเตรียมพร้อมสำหรับการแบ่งตามช่วงอายุของเด็ก เนอสเซอรี่เปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด กิจกรรมและการเรียนการสอนส่วนใหญ่เพื่อความเพลิดเพลินเด็กจึงไม่เคยรู้สึกเบื่อ ครูที่ดูแลนักเรียนเนอสเซอรี่จะดูความพร้อมที่จะให้เด็กขึ้นไปเรียนชั้นอนุบาล 1

ระดับชั้นอนุบาล
หลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา เป็นการบูรณาการเนื้อหาและการปฏิบัติจากประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง เราเน้นสภาพแวดล้อมที่เอาใจใส่และสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก ๆ การเติบโตและพัฒนาจิตใจ อารมณ์และได้รับทักษะด้านสังคมและการศึกษาที่หลากหลาย การจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ใน 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จุดมุ่งหมายเหล่านี้จะประสบความสำเร็จโดยการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำหรือประสบการณ์ สื่อการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยบรรยากาศที่อบอุ่นซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสนใจในการเรียน มีทัศนคติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย

ทำไมต้องเลือกโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา

  • ครูผู้สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์
  • มีครูผู้สอนประจำชั้น 2 คนในห้องเรียนทุกห้อง ดังนั้น เด็กทุกคนจึงได้รับการดูแลและใส่ใจเอย่างใกล้ชิด
  • ครูสอนภาษาอังกฤษอยู่กับเด็ก ๆ ทุกวันและใช้ภาษาอังกฤษกับเด็ก ๆ ในกิจกรรมประจำวันไม่เพียง แต่ในบทเรียนเท่านั้น
  • ห้องเรียนติดตั้งบอร์ดอัจฉริยะ, คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและโปรเจคเตอร์ ทำให้การเรียนรู้สนุกสนานมากขึ้น
  • การเสริมกิจกรรมการเรียนช่วยให้เด็กอ่านออก เขียนได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับระดับประถมศึกษา
  • การประเมินผลจากพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็ก ไม่มีคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์
  • บรรยากาศเป็นเสมือนครอบครัว

การสอนภาษาอังกฤษ
การเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยาเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานและสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ระดับอนุบาลมุ่งเน้นการพูดภาษาอังกฤษรวมทั้งการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน บทเรียนประกอบไปด้วย Phonics การเขียน การเล่นบทบาทสมมติ การอ่านและการฟัง ครูจัดกิจกรรมการแสดงให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม

การสอนภาษาไทย
นักเรียนเรียนภาษาไทยทุกวันในชั้นเรียนและเรียนควบคู่กับวิชาภาษาอังกฤษ บทเรียนภาษาไทยมีเพลงและกิจกรรม ชั้นปฐมวัยนักเรียนเรียนรู้การเขียนและพูดภาษาไทย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมารยาทในการใช้ภาษาไทยและการให้ความสำคัญกับครอบครัว ครู เพื่อนนักเรียนและสมาชิกในชุมชนอีกด้วย

การช่วยเหลือของครู
ครูคนไทยทำงานร่วมกับครูต่างชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีความสุข ครูอยู่ห้องเรียนเพื่อให้สามารถสอนคำศัพท์ใหม่แก่นักเรียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและครูคอยแนะนำนักเรียนโดยการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ทำงานของตนเอง และส่งเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน

วิชาอื่น ๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วนักเรียนอนุบาลได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์, วิชาสร้างเสริมประสบการณ์, วิชาศิลปะ, วิชาดนตรี, วิชาพละศึกษา, เกมส์เพื่อการศึกษาและว่ายน้ำ ชั้นอนุบาล 2 และ 3 เข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษ

คลับ
คลับศิลปะ, คลับนักประดิษฐ์, คลับนักเต้น, คลับภาษาไทยและคลับเล่านิทาน เปิดโอกาสให้นักเรียนในการพัฒนาทักษะในด้านที่พวกเขาสนใจ

ทัศนศึกษา
นักเรียนไปทัศนศึกษาใสถานที่ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาตามบทเรียนและความสนใจของนักเรียนโดยจัดให้ นักเรียนไปทัศนศึกษาปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

หน้าที่ครู
นอกเหนือจากการสอนแล้วครูทุกคนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ครูเวรตลอดทั้งวัน เพิ่อดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน

กิจกรรมตอนเช้า
กิจกรรมยามเช้าในแต่ละวันเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. กับกิจกรรมต่างๆ วันจันทร์เกมคำศัพท์, วันอังคารการร้องเพลงและมารยาทไทย, วันพุธเกม Phonic, วันพฤหัสบดีแอโรบิกและวันศุกร์การเล่าเรื่อง วิธีการสอน (ครูชาวต่างชาติ) บทเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และประสบการณ์ชีวิตจะสอนแบบอภิปรายกลุ่มโต้ตอบ ครูชาวต่างประเทศมีเทคนิควิธีการที่น่าสนใจมากมายในการเพิ่มการเรียนรู้ของนักเรียน การสอนในชั้นเรียนโรงเรียนเชื่อว่าหากครูมีความสุข นักเรียนก็จะมีความสุขเช่นกัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่นักเรียนสามารถเข้าสังคมได้อย่างอิสระกับเพื่อนผ่านเกมและกิจกรรมโดยครูผู้สอนทั้งครูไทยและครูต่างชาติ

เวลาพัก
ครูพาเด็กออกไปที่สนามเด็กเล่น เป็นการทำให้ครูและนักเรียนใช้เวลาในการเพลิดเพลินไปกับการอยู่กับเพื่อนซึ่งช่วยพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

เวลาดื่มนม
ทุกเช้าเวลา 9:40 น. เด็ก ๆ จะได้พักดื่มนมโดยมีครูผู้สอนในชั้นเรียน (ครูไทยและครูต่างชาติ) และผู้ช่วยครูชาวไทยคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

รับประทานอาหารกลางวัน
เด็ก ๆ จะได้รับการดูแลขณะรับประทานอาหารจากครู 2 คนต่อ 1 ห้อง

ล้างมือ / แปรงฟัน
หลังรับประทานอาหารกลางวันเด็ก ๆ จะไปล้างมือและแปรงฟัน

8.30 9.00 เข้าแถวเคารพธงชาติ
9.00 9.40 บทเรียน
9.40 9.50 เวลาดื่มนม
9.50 10.30 บทเรียน
10.35 11.15 บทเรียน
11.15 12.15 พักกลางวัน
12.15 12.55 พัก/บทเรียน
13.05 13.45 พัก/บทเรียน
13.50 14.30 บทเรียน
14.30 14.45 อาหารว่าง
14.45 15.25 บทเรียน

วัตถุประสงค์เพื่อ

  • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ทั่วโลก
  • ช่วยให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียนให้เข้ากับชีวิตประจำวันของตนเองและเพื่อให้การศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

โครงสร้างเนื้อหาและหลักสูตรของโรงเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและรวมหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจากต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วและยังไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยอีกด้วย วิชาที่สอน ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์สังคมและศาสนาวัฒนธรรม, การศึกษาอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะการฟ้อนรำ, ฟิสิกส์ และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  การเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาด้วยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีผลการทดสอบที่น่าพอใจและผ่านการสัมภาษณ์จึงจะสามารถเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนได้ ในการสมัครของนักเรียนทั้งหมดจะถูกอัปโหลดไปยังฐานข้อมูลของโรงเรียน ActivSchool คอร์สภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนเป็นปีแรกเป็นภาคบังคับ นักเรียนจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความคืบหน้าในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ ผู้ปกครองจะได้รับรายงานเกี่ยวกับผลการเรียนของบุตรหลานจากระบบ ActivSchool สำหรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งครูแนะแนวจะพบกับนักเรียนทุกคนเป็นระยะ ๆ และแนะนำเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งแบบโควต้าของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ สำหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเหล่านั้น โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยามุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้รับความสำเร็จ 100% มุ่งมั่นในการสร้างนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการที่ดีและมีคุณค่าทางศีลธรรมอันเป็นที่ต้องการของสังคม