fbpx

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาซึ่งเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปิดภาคเรียนที่ 1 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน และรายงานพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน ให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบ