fbpx

กิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน

การเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายนพ. ศ. 2561 เวลา 8.00 น.- 12.30 น. ทางโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คือ การเลือกตั้งประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งทั้งหมด 3 พรรค ได้แก่ พรรคมูเตลู พรรคเป็นพักพัก และ พรรคเขียวเหอะ ผลคะแนนการเลือกตั้งมีความเป็นเอกฉันท์ คือ พรรคมูเตลูได้ 53 คะแนน พรรคเป็นพักพัก ได้ 199 คะแนน และพรรคเขียวเหอะ 89 คะแนน ประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2561 คือ นายกัญธรภณ ขำศรีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมีนักเรียนทำบัตรเสียทั้งหมด 20 คะแนน